Lector Circulaire Economie (0,4-0,6 fte)

 • Hogeschool Rotterdam
 • Rotterdam, Nederland
 • 30 jan, 2018
Hoger onderwijs

Functieomschrijving

Lector Circulaire Economie (0,4-0,6 fte)

Hogeschool Rotterdam is een opleidings- en kennisinstelling van en voor de regio. Concerndoelen zijn: het bieden van hoogwaardig onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van een leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met elf onderwijsinstituten en vijf kenniscentra aan het realiseren van deze doelen. De beoogde lector circulaire economie zal worden aangesteld bij Kenniscentrum Business Innovation.

Kenniscentrum Business Innovation

Vanuit het Kenniscentrum Business Innovation verrichten lectoren, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek over ondernemerschap en innovatie. Het kenniscentrum richt zijn onderzoek op ‘Next Economy’ – de economische agenda van de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Het doel is kennis te ontwikkelen om de vernieuwing van MKB bedrijven te ondersteunen en studenten te inspireren. Het kenniscentrum geeft deze missie vorm door onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. Nieuwe kennis draagt bij aan de professionalisering van ondernemers, managers, docenten en studenten. Binnen het kenniscentrum werken momenteel zeven lectoren met ieder een eigen aandachtsgebied.

Lectoraat circulaire economie

Circulaire economie komt aan de orde in steeds meer opleidingen van de hogeschool, juist omdat circulaire economie een multidisciplinair domein is. Zo is recentelijk de minor Circular Economy and Business Innovation geïntegreerd in het Field lab Circular Economy, dat tot doel heeft om in multidisciplinaire setting studenten te laten bijdragen aan het ontwikkelen van circulaire oplossingen voor het bedrijfsleven. De nieuwe lector is nauw bij het fieldlab betrokken en deelt de kennis die in het fieldlab wordt ontwikkeld met werkveld, onderwijs en wetenschap.

Het nieuwe lectoraat circulaire economie richt zich op het ontwikkelen van kennis hoe MKB bedrijven positie kunnen innemen in de circulaire economie en impact kunnen maken. De leeropdracht laat zich als volgt samenvatten:

 1. Hoe kunnen MKB bedrijven meer inzicht en grip krijgen op hun rol en positie in de circulaire economie?

 2. Welke kennis en tools hebben bedrijven nodig in hun transitie naar meer circulaire business modellen?

 3. Hoe kunnen MKB bedrijven samenwerken om deze transitie te bewerkstelligen?

Hiertoe werkt de nieuwe lector primair samen met de vier onderwijsinstituten in het economische domein van de hogeschool. Samen met hoofddocenten van de opleidingen geeft de lector leiding aan docenten met interesse in onderzoek, die samen met studenten en het werkveld participeren in onderzoeksprojecten. Hij krijgt een taak om met (hoofd)docenten onderwijsprogramma’s nieuwe inhoud te geven, op basis van zijn ervaring en zijn onderzoek. Hij is actief betrokken bij het invullen van het begeleiden van studenten in de afstudeerfase en studenten in het Honours Programme. Ook draagt hij bij aan de professionalisering van docenten.

De lector doet primair onderzoek in de onderzoekslijn circular economy van het kenniscentrum en is tevens coördinator van deze onderzoekslijn. Er zijn raakvlakken met de beide andere onderzoekslijnen van het kenniscentrum. Zo is de inzet van big data om inzicht te krijgen in materiaalstromen een vraagstuk in de lijn digital economy en zijn nieuwe innovatiestrategieën relevant voor de onderzoekslijn start-up economy. Afhankelijk van de kennis en ervaring van de lector zal een nadere invalshoek worden bepaald.

De lector initieert en coördineert onderzoek dat kennis oplevert met relevantie voor diverse opleidingen binnen de hogeschool, de wetenschap en de praktijk. De praktische oriëntatie richt zich op het MKB bedrijfsleven in de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. De lector betrekt MKB bedrijven bij onderzoeksprojecten en organiseert workshops en trainingen om kennis over te dragen aan de praktijk en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de circulaire economie in de regio. Gegeven de regionale oriëntatie besteedt de nieuwe lector specifieke aandacht aan relevante bedrijfstakken in de regio, zoals (internationale) groothandel, maakindustrie en transport.

Profiel

Gezocht wordt naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende functie-eisen:

 • Heeft een eigen en inspirerende visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande theoretische en praktische kennis van de thematiek;

 • Beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en is gepromoveerd;

 • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten op dit terrein, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;

 • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen.

 • Beschikt over een relevant (inter)nationaal en regionaal netwerk, relevant voor het domein van het lectoraat;

 • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;

 • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld;

 • Heeft aantoonbare affiniteit met het (HBO) onderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs;

 • Heeft ervaring in het MKB-bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Aanbod

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €4.956,23 per maand (schaal 14) en maximaal €6.940,66 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Informatie

Meer informatie over de activiteiten van de lectoren binnen Kenniscentrum Business Innovation is te vinden op onze website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/business-innovation/

Voor aanvullende informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Arjen van Klink, programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation, telefoonnummer 010-794 6735.

Sluitingsdatum: 5 februari 2018

Je kunt uitsluitend online via onze website solliciteren!

NDk4OA==

Vakgebied

Economie